Máš na to!

Informace k provozu školy od 18. 11. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

předkládám vám informace k provozu školy od středy 18. 11. 2020

  • Ve středu 18. 11. 2020 nastoupí do školy žáci 1. a 2. třídy, pro ostatní žáky (3. – 9. třída) pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

  • Bude obnovena činnost školní družiny pro dvě oddělení (první oddělení pro žáky 1. třídy, druhé oddělení pro 2. třídu).

  • Jsou umožněny individuální konzultace ve škole, vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník, může být přítomen i zákonný zástupce žáka. Termíny konzultací si žáci či zákonní zástupci dohodnou individuálně s příslušným vyučujícím.

  • Žáci a zaměstnanci školy i další osoby pohybující se po škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, s výjimkou doby konzumace stravy.

  • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

  • Podle počasí a možností bude zařazen pobyt žáků venku, na čerstvém vzduchu.

  • Školní stravování bude umožněno prezenčně žákům 1. a 2. třídy a zaměstnancům školy, kteří budou přítomni na pracovišti, za příslušných hygienických opatření.

  • Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Strava se bude vydávat od 11:00 do 11:30 hodin do jednorázových menu boxů žákům, kteří o obědy projevili zájem prostřednictvím dotazníku.

  • Žáci 3. až 9. třídy nadále pokračují v distančním vzdělávání ve stejném režimu jako doposud.

Děkuji za spolupráci.

V Dambořicích dne 13. 11. 2020 Mgr. Drahomíra Beková, ředitelka ZŠ


Další informace vztahující se k situaci na školách můžete nalézt na stránkách Ministerstva školství.

Informace ředitelky školy k výuce ve školním roce 2020 – 2021

  1. Žáci budou 1. a 2. září 2020 poučeni o bezpečnosti, hygieně a postupu v případě výskytu příznaků nemoci.

  2. Používání hygienických přípravků a úklid je ve škole zajištěn podle metodického doporučení MŠMT. Zajišťuje paní školnice Gabriela Zvonařová.

  3. Obědy budou vydávány ve školní jídelně a keramické dílně, žáci se budou stravovat v oddělených skupinách podle tříd a harmonogramu.

  4. V případě podezření a výskytu nemoci postupujeme podle doporučení MŠMT. Pokud má žák příznaky nemoci, škola tuto skutečnost okamžitě oznámí zákonnému zástupci, který je povinen si dítě ze školy neprodleně odvést. Kontaktuje ošetřujícího lékaře dítěte, který rozhodne o dalším postupu.

  5. Škola bude poskytovat úplné nebo částečné distanční vzdělávání v případě vyhlášení mimořádných opatření, nebo z důvodu nařízení karantény. Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat. Se způsobem a manuálem distančního vzdělávání budou žáci i rodiče seznámeni. Pravidla budou zveřejněna také na webu školy. Základním informačním a výukovým zdrojem a prostorem je Škola Online a Google Classroom, tak jako ve 2. pololetí loňského školního roku.

  6. Škola může zapůjčit žákům PC k realizaci distanční výuky. Zajišťuje Mgr. Karel Malík.

  7. V případě nejasností, pochybností či dotazů kontaktujte třídního učitele či vedení školy.

V Dambořicích 31. 8. 2020 Mgr. Drahomíra Beková, ředitelka školy


Základní škola a Mateřská škola Dambořice hledá pro školní rok 2020 / 2021 na částečný úvazek kvalifikovanou vychovatelku do školní družiny.

Bližší informace u ředitelky školy Mgr. Drahomíry Bekové.

Logo školy - holka s mašlí a kluk s kšiltovkou, pod nimi nápis ZŠ a MŠ Dambořice

NÁZEV ŠKOLY:

ZŘIZOVATEL:

IČO:

ADRESA:

TELEFON:

E-MAIL:

ID:

Základní škola a Mateřská škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace

Obec Dambořice

70995711

Farní 466, Dambořice 696 35

518 631 130

zsdamborice@seznam.cz

tkmmg9x

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Základní škola a Mateřská škola Dambořice

Základní škola Dambořice poskytuje základní vzdělání žákům 1. - 9. třídy, využití školní družiny pro žáky I. stupně a stravování ve školní jídelně. Žáci jsou vyučováni podle Školního vzdělávacího programu Máš na to.

Od 1. 7. 2019 je naší součástí i Mateřská škola Dambořice.


Zapojení ZŠ a MŠ Dambořice do projektu EU - "Šablony II"

Plakát.pdf
Publicita_plakát.pdf

Družina


Dvě oddělení družiny. Ranní družina od 6:45, odpolední od 11:50 do 16:10.
Regály s vyobrazenými knihami školní knihovny.

Knihovna


Nebojte se číst a přijďte využít neustále se zvětšující knižní fond.Pro žáky je knihovna otevřena každý týden.