Máš na to!

Vyučování v době od 14. do 30. 10. 2020

Vážení rodiče,

podle nově vydaných vládních krizových opatření bude výuka na celé škole od středy 14. 10. 2020 probíhat distančním způsobem, je uzavřena také školní družina i školní jídelna.

Na 26. a 27. 10. 2020 bylo ministrem školství vyhlášeno volno, které navazuje na státní svátek 28.10. a dva dny podzimních prázdnin 29. a 30. 10.

Prezenční výuka by se měla obnovit v pondělí 2. 11. 2020.

Podrobnosti k výuce jsou uvedeny na Škole Online a na Google Classroom.

Děkuji za spolupráci.

Mgr. Drahomíra Beková

Další informace vztahující se k situaci na školách můžete nalézt na stránkách Ministerstva školství.


Roušky ve škole, základní hygienická opatření

Vážení rodiče,

od 18. 9. 2020 je v celé České republice povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol. Ochrana dýchacích cest u žáků a pedagogických pracovníků není vyžadována pro žáky 1. stupně pro výuku ve třídě a pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).

Pro žáky 2. stupně (6. - 9. třída) platí opatření nosit roušku po celou dobu výuky.

Vzhledem k tomu, že se na naší škole denně kontaktují žáci 5. třídy s žáky 2. stupně, učebna a sociální zařízení jsou na stejném patře, doporučuji opatření nosit roušku po celou dobu výuky i pro žáky 5. třídy.

Pokud dítě vykazuje známky onemocnění, má teplotu, neposílejte ho do školy! Pokud tuto skutečnost zjistíme ve škole, je povinností zákonného zástupce dítě po upozornění vyučujícího (obvykle telefon) neprodleně ze školy odvést.

Všichni žáci byli vyučujícími opakovaně poučeni o pravidlech chování a hygieny za mimořádných opatření.

Žádám všechny o dodržování nastavených pravidel. Děkuji vám.

Mgr. Drahomíra Beková, ředitelka školy V Dambořicích 19. 9. 2020

Informace ředitelky školy k výuce ve školním roce 2020 – 2021

  1. Žáci budou 1. a 2. září 2020 poučeni o bezpečnosti, hygieně a postupu v případě výskytu příznaků nemoci.

  2. Používání hygienických přípravků a úklid je ve škole zajištěn podle metodického doporučení MŠMT. Zajišťuje paní školnice Gabriela Zvonařová.

  3. Obědy budou vydávány ve školní jídelně a keramické dílně, žáci se budou stravovat v oddělených skupinách podle tříd a harmonogramu.

  4. V případě podezření a výskytu nemoci postupujeme podle doporučení MŠMT. Pokud má žák příznaky nemoci, škola tuto skutečnost okamžitě oznámí zákonnému zástupci, který je povinen si dítě ze školy neprodleně odvést. Kontaktuje ošetřujícího lékaře dítěte, který rozhodne o dalším postupu.

  5. Škola bude poskytovat úplné nebo částečné distanční vzdělávání v případě vyhlášení mimořádných opatření, nebo z důvodu nařízení karantény. Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat. Se způsobem a manuálem distančního vzdělávání budou žáci i rodiče seznámeni. Pravidla budou zveřejněna také na webu školy. Základním informačním a výukovým zdrojem a prostorem je Škola Online a Google Classroom, tak jako ve 2. pololetí loňského školního roku.

  6. Škola může zapůjčit žákům PC k realizaci distanční výuky. Zajišťuje Mgr. Karel Malík.

  7. V případě nejasností, pochybností či dotazů kontaktujte třídního učitele či vedení školy.

V Dambořicích 31. 8. 2020 Mgr. Drahomíra Beková, ředitelka školy


Základní škola a Mateřská škola Dambořice hledá pro školní rok 2020 / 2021 na částečný úvazek kvalifikovanou vychovatelku do školní družiny.

Bližší informace u ředitelky školy Mgr. Drahomíry Bekové.

Logo školy - holka s mašlí a kluk s kšiltovkou, pod nimi nápis ZŠ a MŠ Dambořice

NÁZEV ŠKOLY:

ZŘIZOVATEL:

IČO:

ADRESA:

TELEFON:

E-MAIL:

ID:

Základní škola a Mateřská škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace

Obec Dambořice

70995711

Farní 466, Dambořice 696 35

518 631 130

zsdamborice@seznam.cz

tkmmg9x

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Základní škola a Mateřská škola Dambořice

Základní škola Dambořice poskytuje základní vzdělání žákům 1. - 9. třídy, využití školní družiny pro žáky I. stupně a stravování ve školní jídelně. Žáci jsou vyučováni podle Školního vzdělávacího programu Máš na to.

Od 1. 7. 2019 je naší součástí i Mateřská škola Dambořice.


Zapojení ZŠ a MŠ Dambořice do projektu EU - "Šablony II"

Plakát.pdf
Publicita_plakát.pdf

Družina


Dvě oddělení družiny. Ranní družina od 6:45, odpolední od 11:50 do 16:10.
Regály s vyobrazenými knihami školní knihovny.

Knihovna


Nebojte se číst a přijďte využít neustále se zvětšující knižní fond.Pro žáky je knihovna otevřena každý týden.