Aktuality

Informace k výuce od 12. dubna 2021


Vážení rodiče,

na základě informací MŠMT začne od pondělí 12. dubna 2021 prezenční rotační výuka žáků 1. stupně.

 • V týdnu od 12. do 16. dubna budou ve škole žáci 1. a 2. třídy.

 • V týdnu od 19. do 23. dubna žáci 3., 4. a 5. třídy.

 • Dále pak, pokud se nic nezmění, pravidelné opakování ve stejném režimu: týden výuka prezenční, týden distanční.

Žáci, kteří nastoupí do školy, budou vždy v pondělí a ve čtvrtek před výukou za přítomnosti pracovníků školy testováni antigenními testy. Po dohodě mohou test dítěti provést ve škole i rodiče.

Žák nebude testován ve škole neinvazivním antigenním testem, pokud je možné doložit negativní výsledek PCR testu (ne starší než 48 hodin) nebo se žák prokáže lékařským potvrzením či zprávou z laboratoře o prodělané nákaze COVID – 19 a neuplynulo více než 90 dní od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem.

V případě pozitivního testu bude dítě izolováno a vyčká příchodu rodiče (nebo rodič dá souhlas, aby dítě samo opustilo školu). Škola vystaví potvrzení, že test vyšel pozitivně a rodič kontaktuje lékaře dítěte.

Podmínkou účasti v prezenční výuce je antigenní testování ve škole a rouška po celou dobu výuky. Dítě nemůže být nuceno k účasti na testování a neúčast na testování není jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je však nemožnost prezenčního vzdělávání. Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání. V tomto případě bude žákovi zajištěna studijní podpora.

Na webu testovani.edu.cz byla zpřístupněna sekce Jak na to ve škole, kde naleznete informace k zajištění průběhu a organizace testování.

 • Podrobné informace k prezenční výuce dostanou rodiče a žáci od svých třídních učitelů.

 • Provoz školní družiny bude zajištěn.

 • Žáci 2. stupně pokračují v povinné distanční výuce podle rozvrhu.

 • Dochází ke změně doby výdeje obědů s sebou pro žáky na distanční výuce: od 11:15 do 11:45 hodin u bočního vchodu do školní kuchyně.

Děkujeme Vám za spolupráci a podporu.

Mgr. Drahomíra Beková, ředitelka školy.


Pololetní vysvědčení - 28. 1. 2021

Předávání pololetního vysvědčení proběhne letos v odlišných formách dle jednotlivých tříd.

 • 1. a 2. třída - klasicky ve třídě poslední vyučovací hodinu

 • 3. a 4. třída - děti si přijdou individuálně pro vysvědčení do školy od 9:00 do 11:00

 • 5. třída - vysvědčení bude předáváno v geoparku před školou od 10:00 do 10:30

 • 6., 7. a 8. třída - vysvědčení nebude zítra předáváno, přehled hodnocení je v systému Škola Online => Hodnocení => Výpisy hodnocení => Hodnocení žáka / studenta. V posledním modrém sloupci je červeně zvýrazněno pololetní hodnocení. Výpis z vysvědčení dostanou děti až po návratu do školy.

 • 9. třída - vysvědčení bude předáno ve 13:00 v geoparku před školou.

Při předávání vysvědčení je nutné dodržovat hygienické předpisy - roušky, rozestupy a zákaz shlukování více jak 2 osob.

Vánoční prázdniny od 21. 12. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

z nařízení rozhodnutí Vlády ČR a MŠMT končí vyučování v tomto kalendářním roce 18. 12. 2020. O návratu dětí do školy vás budeme včas informovat na webových stránkách školy a školním FB. Prozatím platí návrat 4. 1. 2021 v režimu tzv. rotace tříd druhého stupně.

S přáním klidných vánočních svátků

Kolektiv pracovníků ZŠ a MŠ Dambořice

Informace k provozu školy od 30. 11. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

podle pokynů MŠMT dochází od pondělí 30. 11. 2020 k dalším změnám ve výuce:

 • prezenčně se budou vzdělávat všichni žáci 1. stupně (1. – 5. ročník) a žáci 9. třídy.

 • Žáci 6. – 8. třídy budou rotovat v tomto pořadí (prezenční výuka ve škole):

   • 6. třída od pondělí 30. 11. do pátku 4. prosince 2020,

   • 7. třída od pondělí 7. 12. do pátku 11. 12. 2020,

   • 8. třída od pondělí 14. 12. do pátku 18. 12. 2020.

V ostatních týdnech budou žáci pokračovat v distanční výuce podle pokynů vyučujících prostřednictvím Učebny Google. Vyučování na 2. stupni bude pro všechny třídy v prosinci denně od 8:10 do 13:40 podle upraveného rozvrhu.

Prezenčně vzdělávaní žáci budou obědy konzumovat ve škole, žáci 6. – 8. třídy, kteří se budou vzdělávat distančně, mají také stále nárok na dotovaný oběd, ale musí si ho vyzvednout v určenou dobu a odnést domů. Nemohou obědvat ve škole.

Školní družina je v provozu pro prezenčně vzdělávané žáky, odpolední provoz bude realizován ve 4 odděleních, aby byly zajištěny homogenní skupiny jako ve třídě. Proto zvažte nutnost docházky vašeho dítěte do družiny.

Pro prezenční vzdělávání platí:

 • nošení ochrany úst a nosu (i během pobytu ve školní družině),

 • větrání vnitřních prostor,

 • dodržování hygienických pravidel,

 • vyčleňování infekčních žáků a zaměstnanců,

 • hlášení případného výskytu onemocnění.

Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid – 19, Metodika pro vzdělávání distančním způsobem a Metodika MZ pro nařizování karantény ve školách.

V případě dotazů či nejasností kontaktujte třídní učitele svých dětí nebo vedení školy.

Děkuji za spolupráci, přeji všem hodně zdraví, trpělivosti a vytrvalosti.

Mgr. Drahomíra Beková

Informace k provozu školy od 18. 11. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

předkládám vám informace k provozu školy od středy 18. 11. 2020

 • Ve středu 18. 11. 2020 nastoupí do školy žáci 1. a 2. třídy, pro ostatní žáky (3. – 9. třída) pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

 • Bude obnovena činnost školní družiny pro dvě oddělení (první oddělení pro žáky 1. třídy, druhé oddělení pro 2. třídu).

 • Jsou umožněny individuální konzultace ve škole, vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník, může být přítomen i zákonný zástupce žáka. Termíny konzultací si žáci či zákonní zástupci dohodnou individuálně s příslušným vyučujícím.

 • Žáci a zaměstnanci školy i další osoby pohybující se po škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, s výjimkou doby konzumace stravy.

 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

 • Podle počasí a možností bude zařazen pobyt žáků venku, na čerstvém vzduchu.

 • Školní stravování bude umožněno prezenčně žákům 1. a 2. třídy a zaměstnancům školy, kteří budou přítomni na pracovišti, za příslušných hygienických opatření.

 • Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Strava se bude vydávat od 11:00 do 11:30 hodin do jednorázových menu boxů žákům, kteří o obědy projevili zájem prostřednictvím dotazníku.

 • Žáci 3. až 9. třídy nadále pokračují v distančním vzdělávání ve stejném režimu jako doposud.

Děkuji za spolupráci.

V Dambořicích dne 13. 11. 2020 Mgr. Drahomíra Beková, ředitelka ZŠ


Další informace vztahující se k situaci na školách můžete nalézt na stránkách Ministerstva školství.

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020 / 2021

INFORMACE K ZÁPISU ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

vzhledem k současné mimořádné situaci proběhne zápis dětí do 1. třídy na školní rok 2020/2021 bez přítomnosti dětí, pouze doručením žádosti o přijetí a zápisového lístku vedení školy.

Žádosti o přijetí, zápisový lístek a prohlášení pro rodiče naleznete ke stažení níže pod tímto textem.

Uvedené formuláře si vytiskněte a vyplňte. V případě, že nemáte možnost tisku formuláře, vyzvedněte si výtisk po telefonické domluvě ve škole, nebo z obálky umístěné u schránky na budově ZŠ. Podepsané žádosti spolu s kopií rodného listu dítěte a občanského průkazu (nebo výpisu z evidence obyvatel) k ověření trvalého pobytu doručíte do školy v termínu

od 1. až 30. dubna 2020 jedním z následujících způsobů:

 1. Prostřednictvím datové schránky (datová schránka školy tkmmg9x)

 2. Elektronicky na e-mail zsdamborice@seznam.cz se zaručeným elektronickým podpisem

 3. Poštou

 4. Osobně vždy ve středu ve dnech 15. 4., 22. 4. a 22. 4. v době od 10 do 14 hodin. Jinak po telefonické domluvě. Tel: 602 453 686 , 725 431 037

(při osobní návštěvě nemusíte mít kopii rodného listu a občanského průkazu, údaje si ověříme z originálů, které Vám hned vrátíme)

Kopie RL a OP budou přílohou žádosti o přijetí (kromě osobní návštěvy), bude na nich souhlas zákonného zástupce s poskytnutím kopie RL a OP a jeho podpis. Po skončení správního řízení budou kopie těchto dokladů skartovány.

Odklad školní docházky

V případě zájmu o odklad školní docházky Vašeho dítěte nás kontaktujte telefonicky.

Tel: 725 431 037, 602 453 686

O přijetí Vašeho dítěte budete informováni e-mailem. Písemné rozhodnutí o přijetí bude vydáno pouze na vaši žádost.

Žádost k přijetí do I. třídy.docx

Žádost k přijetí do 1. třídy

Prohlášení.docx

Prohlášení

Zápisní list.docx

Zápisní list

Mimořádné opatření - E-learning

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci, prosíme, sledujte stránku E-learning - Mimořádné opatření, kde pravidelně publikujeme úkoly pro I. stupeň a informujeme o dalším dění v této situaci.

Děkujeme za pochopení

Pozvánka na Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

přijměte pozvání na Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020 / 2021 dne 16. 4. 2020

Dvě skupiny v časech: 16:30 a 17:15.

Těšíme se na vás

Preventivní program Kamarád

V pondělí 24.2.2020 se 1. třída zúčastnila preventivního programu Kamarád. Povídali jsme si, proč jsou kamarádi důležití, co všechno se dá s kamarádem dělat a jaké vlastnosti by měl dobrý kamarád mít a jaké ne.

Termíny keramického kroužku pro II. pololetí 2019 / 2020

11. 2., 25.2., 10. 3., 24. 3., 7. 4., 21. 4., 5. 5., 19. 5., 2. 6.

Poplatek 350 Kč


Třetí místo - okresní kolo florbalu

Velká gratulace holkám z osmé třídy, jedné deváťačce a šesťačce ke skvělému výkonu a zisku poháru za třetí místo v okresní kole turnaje ve florbalu sehraného 18. 12. 2019 v Dolních Bojanovicích.

Půjčovna lyží a snowboardů ZŠ Dambořice

Vážení rodiče, milí žáci, lyžaři a snowboardisté,

od středy 18. 12. 2019 je opět otevřena Půjčovna lyžařského a snowboardového vybavení na naší škole.

Podrobné informace na samostatné stránce.

Družinové kukátko ZIMA.pdf

Družinové Kukátko - ZIMA

"Nakoukněte", ať se vám líbí.

Koncert žáků ZUŠ Kyjov

ZUŠ Kyjov, pobočka Dambořice vás srdečně zve na

koncert 5. 12. 2019 v 16:00 na OÚ Dambořice.

Vystoupí žáci z klavírní třídy Mgr. Moniky Korčákové, z pěvecké třídy Mgr. Zuzany Loziášové a z houslové třídy Bc. Jiřího Petrů

DOD - 30. 11. 2019 - 14:00 až 19:00

Na co se můžete těšit ...

prezentaci prací a činností MŠ Dambořice, prezentací prací žáků ZŠ, fotokoutek, prodejní výstavy květinových dekorací, mýdel, marmelád, perníčků, včelích produktů, korálků z minerálů, drátkování, textilní výrobky či kavárnu s malým občerstvením.

V 16:00 je pro vás našimi dětmi připraveno pásmo divadelního vystoupení.

Zrušení kroužku keramiky dne 19. 11. 2019

Z důvodu konání pedagogické porady ZŠ Dambořice a následných rodičovských schůzek II. stupně, nebude v úterý 19. 11. 2019 kroužek keramiky.

Děkuji za pochopení, Regina Maleňáková, vedoucí kroužku keramiky

Druhé místo v okresním kole florbalu mladší žáci

Kluci 5., 6. a 7. třídy přivezli z Hodonína výborné druhé místo v konkurenci pěti nejlepších školních florbalových týmů z okresu Hodonín. Gratulujeme

Druhé místo v okresním kole florbalu soutěže ČEPSCup - nejmladší žáci

Velká gratulace klukům ze 4. a 5. třídy za skvělou reprezentaci naší školy ve florbalovém turnaji ČEPSCup spolupořádaném ČFBU a hraném v Hodoníně 7. 11. 2019.

Kluci obsadili úžasné druhé místo v konkurenci osmi týmů a po právu na sebe mohou být hrdí.

Děkujeme za "Batůžky"

Ač to tak nevypadá, v autě je naskládáno 33 krásných aktovek a batohů z Batůžkového projektu. A také 3 velké pytle dalších věcí, které už nebylo kam skládat (tenisáky, pastelky, oblečení, atd.). Zástupci organizace Mary´s Meals v Brně si vše převzali a už v listopadu naše pomoc poputuje do Afriky.

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ PŘISPĚLI!!!

Batůžkový projekt II

Vážení rodiče,

Vaše dítě má možnost zapojit se do Batůžkového projektu, jehož smyslem je pomoci chudým dětem v Africe chodit do školy. Seznam potřebných věcí je na obrázku. Děti si mohou vybrat, co přinesou, záleží jen na Vás, zda to bude jedna věc nebo několik. Věci mohou být použité, ale v dobrém a čistém stavu. Pastelky a tužky nedávejte příliš krátké, aby dětem vydržely. Aktovka či batoh mohou být starší, ale funkční. Jako obuv jsou vhodné žabky či tzv. crocsy, ev. sandály. Triko či šaty by měly být spíše z letního materiálu – ne teplé. Malým míčkem se rozumí tenisový míček, může být i gumový, aby byl ale vhodný na házení. Pokud se rozhodnete pro zubní pastu, kartáček a mýdlo, ty musí být zcela nové a nepoužité. Lžíce velká, protože díky tomu, že děti půjdou do školy, dostanou tam i jídlo, které by doma neměly. Věková kategorie je 5-13 let.

PROSÍM DO BATŮŽKŮ NEPŘIDÁVEJTE ŽÁDNÉ HRAČKY, SLADKOSTI ANI JINÉ VĚCI, KTERÉ NEJSOU UVEDENY V SEZNAMU.

Obrázek k Batůžkovému projektu - seznam věcí.

Věci mohou děti nosit od 25. září do 2. října.

Jakékoliv další dotazy týkající se tohoto projektu Vám rádi zodpovíme na Facebooku – Kapka v moři dobra nebo se obracejte na paní asistentku M. Křiklánovou. Na FB budou průběžně psány věci, které už máme, nebo naopak, které by byly ještě potřeba dodat. Uvítáme, když do této dobré věci zapojíte i své známé, o kterých víte, že mají odrostlé děti a mají doma batohy či aktovky, které nepotřebují. Znovu připomínám, že účast a podpora tohoto projektu je zcela dobrovolná.

Děkujeme. Kapka v moři dobra ZŠ a MŠ Dambořice

Přihlášky do keramického kroužku pro školní rok 2019 / 2020

Žáci mají možnost přihlásit se do keramického kroužku, který bude probíhat v úterý odpoledne.

Přihlášky si mohou vyzvednout v kanceláři školy.

Plavání 2. a 3. třídy ve školním roce 2019 / 2020

Milí rodiče,

i v letošním školním roce budou žáci 2. a 3. ročníku jezdit plavat. Plavecká výuka v těchto ročnících je povinná. Pokud se Vaše dítě nemůže ze zdravotních důvodů plavání zúčastnit, je nutné zajistit si zprávu s doporučením od lékaře.

Budeme jezdit vždy v pátek po první vyučovací hodině. Přibližný návrat je plánovaný kolem 12:30 hodin. První plavecká hodina bude 4. října, poslední hodina 6. prosince.

Výuku zajišťuje Plavecká škola Hany Mořinglové a bude probíhat na bazénu ZŠ Bučovice.

Bližší informace týkající se průběhu výuky naleznete na stránkách plavecké školy.

Na plavání budou žáci potřebovat: plavky, koupací čepici - není povinná, ale pro děvčata s dlouhými vlasy je vhodná, ručník, sáček na mokré oblečení, větší svačinu a pití, batoh, teplé oblečení, čepice (nutná), kinedril. V průběhu plavání budou mít žáci náhradní rozvrh.

Paní ředitelka se sklání k prvňáčkům s dotazem.

Dne 2. 9. 2019 jsme spolu s paní ředitelkou a panem starostou slavnostně zahájili nový školní rok. Společně jsme přivítali 22 nových prvňáčků s jejich paní učitelkou Petrou Šaňkovou.

Harmonogram prvního školního týdne

Pondělí

8:00 - mše svatá pro zájemce v kostele, 9:00 - Slavnostní zahájení v tělocvičně školy - vyučující si vyzvednou děti podle ročníků před budovou školy. Předpokládaný konce 9:30, prvňáčci a jejich rodiče 10:30.

Úterý

Začátek v 8:10 pro všechny ve svých třídách spolu s třídními učiteli. Konec po čtvrté vyučovací hodině - tj. 11:50. Poté odchod na oběd, domů či pro přihlášené děti do školní družiny.

Středa až pátek

Vyučování již dle rozvrhu. Nezapomeňte si přinést cvičební úbor do tělocviku či pomůcky do výtvarné výchovy :-)

Obrázek - náhled školních webových stránek.

Nový web školy

Vážení rodiče, milí žáci,

s příchodem nového školního roku vám představujeme náš nový školní web. Budeme se snažit o jeho pravidelnou aktualizaci a zprostředkování dění ve škole právě skrze něj.

Rádi budeme i za vaše připomínky či dotazy a náměty k němu.

Děkujeme