Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Program pedagogicko-psychologického poradenství (školního poradenského pracoviště) naplňuje především tyto cíle:

 • pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů,

 • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci,

 • realizovat kariérové poradenství,

 • připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,

 • vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole,

 • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování,

 • prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,

 • poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů,

 • prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči,

 • integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení, zejména pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra, střediska výchovné péče a s úřadem práce.

Pracovníci poradenského pracoviště

výchovný a kariérní poradce

Kontakt: 724 273 657, 518 631 341

Konzultační hodiny:

speciální pedagog

Kontakt: 734 595 493

Konzultační hodiny:

metodik prevence sociálně patologických jevů

Standardní činnosti poradenských pracovníků školy zahrnují služby,které jsou poskytovány žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům. Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je informovaný souhlas jeho zákonných zástupců. Souhlasu zákonného zástupce není třeba v případech,kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka.

Práce s informacemi a důvěrnými daty

Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňovány v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Práce s informacemi a daty o žácích se řídí také vyhláškou č.116 ze dne 15.dubna 2011, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb, o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Náplň činností pracovníků ŠPP

Metodik prevence sociálně patologických jevů

 • provádí preventivní šetření ve třídách

 • zabývá se vztahy mezi žáky

 • řeší případné neshody mezi žáky

 • zajišťuje odborníky, kteří se formou hry věnují preventivním aktivitám ve třídách

Školní speciální pedagog

 • provádí depistážní šetření výukových potíží v 1. a 2. ročníku

 • vede individuální a skupinové reedukační hodiny pro žáky

 • chodí na náslechy do tříd s integrovanými žáky

 • poskytuje pomoc a podporu při tvorbě a realizaci IVP

 • poskytuje také poradenskou činnost učitelům a rodičům zaměřenou na odstranění či zmírnění výukových obtíží

Výchovná poradkyně

 • poskytuje kariérové poradenství

 • pomáhá při integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, tvorbě IVP, konzultace s poradnami

 • zabývá se péčí o talentované nebo sociálně znevýhodněné žáky