Rodiče

POKYNY PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ platné od 25. května 2020

Vstup do budovy je umožněn pouze žákům.

Výuka bude realizována v čase od 8:10 do 11:50 hodin, po obědě žáci odcházejí domů. Děti přihlášené do školní družiny odcházejí s vychovatelkou na určené místo. Provoz školní družiny je zajištěn podle zájmu, maximálně však do 16:00 hodin. Ranní družina je zrušena. Dohled nad dojíždějícími žáky bude zajištěn.

Žáci jsou povinni mít minimálně dvě vlastní ochranné roušky a sáček na jejich uložení.

Žáci jsou rozděleni do skupin, složení skupin je po celou dobu neměnné. Hned první den po nástupu do školy odevzdají vyučujícím vyplněné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Formulář naleznete na webových stránkách školy - níže pod tímto textem, na stránkách MŠMT, nebo si ho můžete vyzvednout z obálky umístěné u vchodu školy.

Žáci přicházejí v rouškách k budově školy v 8:00 na předem určené a označené stanoviště tak, aby se nestýkali s žáky jiných skupin, do školy je odvádí pedagogický pracovník.

Po vstupu do školy dojde k dezinfekci rukou, žáci pokračují do třídy.

Po celou dobu pobytu je nutné dodržovat hygienická pravidla, dbát na umývání rukou, ve třídách i na toaletách jsou nádoby s desinfekcí.

Během výuky nemusí používat žáci roušku, pokud sedí v lavici, jsou dodrženy rozestupy cca 2 metry. Během skupinové práce, při pobytu v areálu školy, v jídelně a na toaletách se žáci chrání rouškami.

O přestávkách budou žáci podle počasí venku v areálu školy na předem určených místech tak, aby byla dodržena stanovená hygienická pravidla.

Podle personálních možností školy bude zajištěna výuka hlavních předmětů.

Stravování bude pro přihlášené žáky zajištěno, obědy budou vydávány postupně po skupinách.

Žáci přihlášení do školní družiny odcházejí po obědě se svou vychovatelkou. Při změně doby odchodu ze školní družiny informují rodiče vychovatelku písemně, nebo si dítě osobně vyzvednou.

Žáci jsou povinni hlásit okamžitě vyučujícímu jakoukoliv změnu či zhoršení zdravotního stavu.

Žáci, kteří budou pokračovat v online výuce, postupují podle pokynů vyučujících.

Další podrobnější informace dostanou zákonní zástupci přihlášených žáků v pondělí na email, který byl uveden v dotazníku.

V případě jakýchkoliv dotazů mě kontaktujte na tel. 602 453 686.

Mgr. Drahomíra Beková, ředitelka školy

příloha_čestné_prohlášení.pdf
Pokyny od 25.5.2020.pdf

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020 / 2021

INFORMACE K ZÁPISU ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

vzhledem k současné mimořádné situaci proběhne zápis dětí do 1. třídy na školní rok 2020/2021 bez přítomnosti dětí, pouze doručením žádosti o přijetí a zápisového lístku vedení školy.

Žádosti o přijetí, zápisový lístek a prohlášení pro rodiče naleznete ke stažení níže pod tímto textem.

Uvedené formuláře si vytiskněte a vyplňte. V případě, že nemáte možnost tisku formuláře, vyzvedněte si výtisk po telefonické domluvě ve škole, nebo z obálky umístěné u schránky na budově ZŠ. Podepsané žádosti spolu s kopií rodného listu dítěte a občanského průkazu (nebo výpisu z evidence obyvatel) k ověření trvalého pobytu doručíte do školy v termínu

od 1. až 30. dubna 2020 jedním z následujících způsobů:

 1. Prostřednictvím datové schránky (datová schránka školy tkmmg9x)
 2. Elektronicky na e-mail zsdamborice@seznam.cz se zaručeným elektronickým podpisem
 3. Poštou
 4. Osobně vždy ve středu ve dnech 15. 4., 22. 4. a 22. 4. v době od 10 do 14 hodin. Jinak po telefonické domluvě. Tel: 602 453 686 , 725 431 037

(při osobní návštěvě nemusíte mít kopii rodného listu a občanského průkazu, údaje si ověříme z originálů, které Vám hned vrátíme)

Kopie RL a OP budou přílohou žádosti o přijetí (kromě osobní návštěvy), bude na nich souhlas zákonného zástupce s poskytnutím kopie RL a OP a jeho podpis. Po skončení správního řízení budou kopie těchto dokladů skartovány.

Odklad školní docházky

V případě zájmu o odklad školní docházky Vašeho dítěte nás kontaktujte telefonicky.

Tel: 725 431 037, 602 453 686

O přijetí Vašeho dítěte budete informováni e-mailem. Písemné rozhodnutí o přijetí bude vydáno pouze na vaši žádost.


Žádost k přijetí do I. třídy.docx

Žádost k přijetí do 1. třídy


Prohlášení.docx

Prohlášení


Zápisní list.docx

Zápisní list


Informace pro rodiče budoucích prvňáčků - dětí, které budou navštěvovat první třídu ve školním roce 2019 / 2020

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

v tomto přehledném dokumentu vám předkládáme informace o pomůckách, které je nutné zajistit pro vašeho budoucího prvňáčka. V textu jsou také vypsány pomůcky, které hradí škola a harmonogram prvního dne školy.

Další informace budeme uvádět v průběhu prázdnin zde na webu a na FB profilu školy.

pomuckyprvnaci2019.pdf

Ucelený přehled organizace školního roku 2019 / 2020 poskytuje dokument MŠMT na této adrese.


Vyučovací hodiny

8:10 - 8:55, 9:05 - 9:50, 10:10 - 10:55, 11:05 - 11:50

12:00 - 12:45, 12:55 - 13:40, 13:45 - 14:30, 14:35 - 15:20

Seznam pomůcek pro výtvarnou výchovu na ZŠ Dambořice

I. stupeň:

 • ubrus na stůl, košile (případně jiný ochranný oděv)
 • vodovky (Koh-i-Noor, větší plochy barev), tempery, anilinové barby - nepovinné, voskovky
 • kalíšek na vodu, štětce - kulaté (velikost 2, 6, 8), ploché (velikost 2, 6, 8)
 • lepidlo šroubovací (tyčinkové) 2 ks, Herkules (tekutý)
 • plastická duma (umělecká barevná pryž), tuš
 • centropen černý 0,5 mm, tužka č. 1 a 2
 • ostré nůžky
 • noviny, houbička na nádobí, hadřík, savý hadr, 2x kelímek od Ramy (či jiný podobné velikosti)

II. stupeň:

 • ubrus na stůl, košile (případně jiný ochranný oděv)
 • vodovky (Koh-i-Noor), tempery, suchý pastel (12 ks), voskovky
 • kalíšek na vodu, štětce - kulaté (velikost 4, 8, 12), ploché (velikost 4, 8, 12)
 • lepidlo šroubovací (tyčinkové), Herkules (tekutý)
 • plastická guma (umělecká barevná pryž), tuš, redispero (násadka, špička - 1 mm a 2,5 mm)
 • centropen černý O,5 mm
 • noviny, houbička na nádobí, hadřík

Pravidla pro užívání mobilních telefonů na ZŠ Dambořice

Používání mobilních zařízení (mobil, tablet aj.) k vyhledávání informací ke studiu, plnění zadaných úkolů, vzdělávání, komunikaci s rodiči formou SMS či volání, je povoleno pouze s výslovným souhlasem dozorujícího vyučujícího či zaměstnance školy. Je tedy zakázáno používat mobilní zařízení jak v hodinách, tak i o přestávce v prostoru školy.

Družináček - družinový časopis

Vážení rodiče,

žáci naší družiny si pro vás a své spolužáky připravili družinový měsíčník s názvem Družináček. Otvírat, stahovat a s úsměvem pročítat loňská čísla Družináčků můžete zde.