Rodiče

Třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků

16. 6. 2021 v 16:30

V budově základní školy.

Těšíme se na vás

Výsledky zápisu, informace pro rodiče.pdf

Výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021 / 2022, žádost o odklad školní docházky

Vážení rodiče,

předkládáme vám výsledky zápisu žáků do 1. třídy ZŠ a MŠ Dambořice pro školní rok 2021 / 2022.

Můžete si také, pokud tak bylo vašemu dítěti doporučeno a jste takto rozhodnuti, stáhnout žádost o odklad školní docházky.

Žádost o odklad školní docházky.pdf

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021 / 2022


Vážení rodiče,

vzhledem k pokračující mimořádné situaci proběhne zápis dětí do 1. třídy na školní rok 2021/2022 bez přítomnosti dětí, pouze doručením žádosti o přijetí a zápisového lístku vedení školy.

Podklady k zápisu (přihlášku, zápisový lístek a prohlášení) si vytiskněte a vyplňte. V případě, že nemáte možnost tisku formuláře, vyzvedněte si výtisk po telefonické domluvě ve škole, nebo z obálky umístěné u schránky na budově ZŠ. Podepsané žádosti spolu s kopií rodného listu dítěte a občanského průkazu (nebo výpisu z evidence obyvatel) k ověření trvalého pobytu doručíte do školy v termínu od 1. do 30. dubna 2021 jedním z následujících způsobů:

 1. Prostřednictvím datové schránky (datová schránka školy tkmmg9x).

 2. Elektronicky na e-mail zsdamborice@seznam.cz se zaručeným elektronickým podpisem.

 3. Poštou.

 4. Osobně vždy v pondělí ve dnech 12.,19. a 26. 4. v době od 12:00 do 14:00. Jinak po telefonické domluvě. Tel: 602 453 686, 725 431 037

(při osobní návštěvě nemusíte mít kopii rodného listu a občanského průkazu, údaje si ověříme z originálů, které Vám hned vrátíme)

Kopie RL a OP budou přílohou žádosti o přijetí (kromě osobní návštěvy), bude na nich souhlas zákonného zástupce s poskytnutím kopie RL a OP a jeho podpis. Po skončení správního řízení budou kopie těchto dokladů skartovány.

Odklad školní docházky

V případě zájmu o odklad školní docházky Vašeho dítěte nás kontaktujte telefonicky.

Tel: 725 431 037, 602 453 686

O přijetí Vašeho dítěte budete informováni e-mailem. Písemné rozhodnutí o přijetí bude vydáno pouze na vaši žádost.

Žádost k přijetí do I. třídy.pdf

Přihláška - žádost o přijetí

Zápisní list.pdf

Zápisový lístek

Prohlášení.pdf

Prohlášení

Informace ředitelky školy k výuce ve školním roce 2020 – 2021

 1. Žáci budou 1. a 2. září 2020 poučeni o bezpečnosti, hygieně a postupu v případě výskytu příznaků nemoci.

 2. Používání hygienických přípravků a úklid je ve škole zajištěn podle metodického doporučení MŠMT. Zajišťuje paní školnice Gabriela Zvonařová.

 3. Obědy budou vydávány ve školní jídelně a keramické dílně, žáci se budou stravovat v oddělených skupinách podle tříd a harmonogramu.

 4. V případě podezření a výskytu nemoci postupujeme podle doporučení MŠMT. Pokud má žák příznaky nemoci, škola tuto skutečnost okamžitě oznámí zákonnému zástupci, který je povinen si dítě ze školy neprodleně odvést. Kontaktuje ošetřujícího lékaře dítěte, který rozhodne o dalším postupu.

 5. Škola bude poskytovat úplné nebo částečné distanční vzdělávání v případě vyhlášení mimořádných opatření, nebo z důvodu nařízení karantény. Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat. Se způsobem a manuálem distančního vzdělávání budou žáci i rodiče seznámeni. Pravidla budou zveřejněna také na webu školy. Základním informačním a výukovým zdrojem a prostorem je Škola Online a Google Classroom, tak jako ve 2. pololetí loňského školního roku.

 6. Škola může zapůjčit žákům PC k realizaci distanční výuky. Zajišťuje Mgr. Karel Malík.

 7. V případě nejasností, pochybností či dotazů kontaktujte třídního učitele či vedení školy.

V Dambořicích 31. 8. 2020 Mgr. Drahomíra Beková, ředitelka školy

Harmonogram zahájení školního roku 2020 / 2021

1. září

8:00 - mše v kostele pro zájemce

9:00 - Zahájení školního roku - v případě hezkého počasí společně venku před školou, v případě nepřízně jednotlivě po třídách.

Prvňáčci se poté odeberou společně s rodiči na krátkou informativní schůzku.


2. září

8:10 - 11.50

Třídnické hodiny, vydávání učebnic, seznámení se školním řádem, seznámení s hygienickým nařízením, poučení o bezpečnosti ...

Jídelna i družina již v provozu.


3. září

Výuka dle rozvrhu.

Ucelený přehled organizace školního roku 2020 / 2021 poskytuje dokument MŠMT na této adrese.

Vyučovací hodiny

8:10 - 8:55, 9:05 - 9:50, 10:10 - 10:55, 11:05 - 11:50

12:00 - 12:45, 12:55 - 13:40, 13:45 - 14:30, 14:35 - 15:20

Seznam pomůcek pro výtvarnou výchovu na ZŠ Dambořice

I. stupeň:

 • ubrus na stůl, košile (případně jiný ochranný oděv)

 • vodovky (Koh-i-Noor, větší plochy barev), tempery, anilinové barby - nepovinné, voskovky

 • kalíšek na vodu, štětce - kulaté (velikost 2, 6, 8), ploché (velikost 2, 6, 8)

 • lepidlo šroubovací (tyčinkové) 2 ks, Herkules (tekutý)

 • plastická duma (umělecká barevná pryž), tuš

 • centropen černý 0,5 mm, tužka č. 1 a 2

 • ostré nůžky

 • noviny, houbička na nádobí, hadřík, savý hadr, 2x kelímek od Ramy (či jiný podobné velikosti)

II. stupeň:

 • ubrus na stůl, košile (případně jiný ochranný oděv)

 • vodovky (Koh-i-Noor), tempery, suchý pastel (12 ks), voskovky

 • kalíšek na vodu, štětce - kulaté (velikost 4, 8, 12), ploché (velikost 4, 8, 12)

 • lepidlo šroubovací (tyčinkové), Herkules (tekutý)

 • plastická guma (umělecká barevná pryž), tuš, redispero (násadka, špička - 1 mm a 2,5 mm)

 • centropen černý O,5 mm

 • noviny, houbička na nádobí, hadřík

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí 2019 / 2020

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali o pravidlech hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pol. školního roku 2019/20, která vycházejí z vyhlášky MŠMT č. 211/2020 Sb. Celé znění vyhlášky naleznete na https://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu.

Žáci budou hodnoceni za druhé pololetí školního roku 2019/2020 na základě těchto podkladů:

 • hodnocení získaných ve druhém pololetí v době, kdy byla umožněna osobní přítomnost žáků na vzdělávání, tedy z doby do 10. 3. 2020,

 • podpůrně ze všech materiálů, které odevzdali při vzdělávání „na dálku“ (distanční forma), hodnocení známkou má jen doporučující vliv, vyučující musí při hodnocení těchto podkladů zohlednit celkový přístup a technické možnosti žáka k realizaci distančního vzdělávání,

 • celkový přístup žáka v komunikaci s vyučujícím, jeho aktivity nad rámec plnění zadaných distančních povinností – pravidelná a aktivní činnost a splnění předem stanovených kritérií,

 • zapojení žáka do aktivit nad rámec výuky, například závěrečné práce žáků 9. ročníku, účast v soutěžích, a to s přihlédnutím i k průběhu prvního pololetí školního roku 2019/2020,

 • v závěrečném hodnocení žáka na konci školního roku 2019/2020 bude zohledněna snaha žáka o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů,

 • samostatná práce žáka a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky,

 • četba související se zadanými úkoly,

 • portfolia prací, případně další podklady, které umožnily žákům samotným formulovat výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení žáka jako podklad pro hodnocení učitele),

 • zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku, pokud lze toto hodnocení začlenit do hodnocení v předmětu zaměřeném na informační technologie.

Žáka nelze hodnotit známkou, je „nehodnocen“, jen v těchto případech:

 • není-li absolutně žádný podklad pro hodnocení,

 • byl z daného předmětu v 1. pololetí také „nehodnocen (a)“.

V případě, že nebude žák na konci druhého pololetí hodnocen, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín v posledním týdnu měsíce srpna 2020.

Žák, který nebude s hodnocením na vysvědčení spokojen, má zachováno právo požádat o přezkoumání výsledků hodnocení komisionálním přezkoušením. Toto právo musí uplatnit v souladu s § 52 odst. 4 nebo § 69 odst. 9 školského zákona.

Děkujeme Vám za Vaši spolupráci, komunikaci se školou a přístup ke vzdělávání Vašich dětí v tomto náročném období.

Mgr. Drahomíra Beková, ředitelka školy

POKYNY PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ platné od 25. května 2020

Vstup do budovy je umožněn pouze žákům.

Výuka bude realizována v čase od 8:10 do 11:50 hodin, po obědě žáci odcházejí domů. Děti přihlášené do školní družiny odcházejí s vychovatelkou na určené místo. Provoz školní družiny je zajištěn podle zájmu, maximálně však do 16:00 hodin. Ranní družina je zrušena. Dohled nad dojíždějícími žáky bude zajištěn.

Žáci jsou povinni mít minimálně dvě vlastní ochranné roušky a sáček na jejich uložení.

Žáci jsou rozděleni do skupin, složení skupin je po celou dobu neměnné. Hned první den po nástupu do školy odevzdají vyučujícím vyplněné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Formulář naleznete na webových stránkách školy - níže pod tímto textem, na stránkách MŠMT, nebo si ho můžete vyzvednout z obálky umístěné u vchodu školy.

Žáci přicházejí v rouškách k budově školy v 8:00 na předem určené a označené stanoviště tak, aby se nestýkali s žáky jiných skupin, do školy je odvádí pedagogický pracovník.

Po vstupu do školy dojde k dezinfekci rukou, žáci pokračují do třídy.

Po celou dobu pobytu je nutné dodržovat hygienická pravidla, dbát na umývání rukou, ve třídách i na toaletách jsou nádoby s desinfekcí.

Během výuky nemusí používat žáci roušku, pokud sedí v lavici, jsou dodrženy rozestupy cca 2 metry. Během skupinové práce, při pobytu v areálu školy, v jídelně a na toaletách se žáci chrání rouškami.

O přestávkách budou žáci podle počasí venku v areálu školy na předem určených místech tak, aby byla dodržena stanovená hygienická pravidla.

Podle personálních možností školy bude zajištěna výuka hlavních předmětů.

Stravování bude pro přihlášené žáky zajištěno, obědy budou vydávány postupně po skupinách.

Žáci přihlášení do školní družiny odcházejí po obědě se svou vychovatelkou. Při změně doby odchodu ze školní družiny informují rodiče vychovatelku písemně, nebo si dítě osobně vyzvednou.

Žáci jsou povinni hlásit okamžitě vyučujícímu jakoukoliv změnu či zhoršení zdravotního stavu.

Žáci, kteří budou pokračovat v online výuce, postupují podle pokynů vyučujících.

Další podrobnější informace dostanou zákonní zástupci přihlášených žáků v pondělí na email, který byl uveden v dotazníku.

V případě jakýchkoliv dotazů mě kontaktujte na tel. 602 453 686.

Mgr. Drahomíra Beková, ředitelka školy

příloha_čestné_prohlášení.pdf
Pokyny od 25.5.2020.pdf

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020 / 2021

INFORMACE K ZÁPISU ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

vzhledem k současné mimořádné situaci proběhne zápis dětí do 1. třídy na školní rok 2020/2021 bez přítomnosti dětí, pouze doručením žádosti o přijetí a zápisového lístku vedení školy.

Žádosti o přijetí, zápisový lístek a prohlášení pro rodiče naleznete ke stažení níže pod tímto textem.

Uvedené formuláře si vytiskněte a vyplňte. V případě, že nemáte možnost tisku formuláře, vyzvedněte si výtisk po telefonické domluvě ve škole, nebo z obálky umístěné u schránky na budově ZŠ. Podepsané žádosti spolu s kopií rodného listu dítěte a občanského průkazu (nebo výpisu z evidence obyvatel) k ověření trvalého pobytu doručíte do školy v termínu

od 1. až 30. dubna 2020 jedním z následujících způsobů:

 1. Prostřednictvím datové schránky (datová schránka školy tkmmg9x)

 2. Elektronicky na e-mail zsdamborice@seznam.cz se zaručeným elektronickým podpisem

 3. Poštou

 4. Osobně vždy ve středu ve dnech 15. 4., 22. 4. a 22. 4. v době od 10 do 14 hodin. Jinak po telefonické domluvě. Tel: 602 453 686 , 725 431 037

(při osobní návštěvě nemusíte mít kopii rodného listu a občanského průkazu, údaje si ověříme z originálů, které Vám hned vrátíme)

Kopie RL a OP budou přílohou žádosti o přijetí (kromě osobní návštěvy), bude na nich souhlas zákonného zástupce s poskytnutím kopie RL a OP a jeho podpis. Po skončení správního řízení budou kopie těchto dokladů skartovány.

Odklad školní docházky

V případě zájmu o odklad školní docházky Vašeho dítěte nás kontaktujte telefonicky.

Tel: 725 431 037, 602 453 686

O přijetí Vašeho dítěte budete informováni e-mailem. Písemné rozhodnutí o přijetí bude vydáno pouze na vaši žádost.


Žádost k přijetí do I. třídy.docx

Žádost k přijetí do 1. třídy


Prohlášení.docx

Prohlášení


Zápisní list.docx

Zápisní list


Pravidla pro užívání mobilních telefonů na ZŠ Dambořice

Používání mobilních zařízení (mobil, tablet aj.) k vyhledávání informací ke studiu, plnění zadaných úkolů, vzdělávání, komunikaci s rodiči formou SMS či volání, je povoleno pouze s výslovným souhlasem dozorujícího vyučujícího či zaměstnance školy. Je tedy zakázáno používat mobilní zařízení jak v hodinách, tak i o přestávce v prostoru školy.

Družináček - družinový časopis

Vážení rodiče,

žáci naší družiny si pro vás a své spolužáky připravili družinový měsíčník s názvem Družináček. Otvírat, stahovat a s úsměvem pročítat loňská čísla Družináčků můžete zde.