Máš na to!

Informace k výuce od 10. 5. 2021

I. až V. třída

Výuka pokračuje rotačním systémem. Ve škole bude 1. a 2. třída. Testování již jen jednou týdně v pondělí.

VI. až IX. třída

 • Výuka bude probíhat rotačně - od 10. 5. nastupuje 6. a 7. třída, další týden (tedy od 17. 5.) ji vystřídá 8. a 9. třída.

 • První den příchodu do školy proběhne testování antigenními testy. Dle současných podmínek by mělo proběhnout i ve čtvrtek. Prosíme proto žáky, aby přišli již na 7:45. Dojíždějící z Uhřic nemusí spěchat, budou otestováni zvlášť hned po příchodu.

 • Prezenční výuka bude probíhat dle rozvrhu na Škole Online. Výjimku bude tvořit tělocvik, který bude vždy 6. vyučovací hodinu společný pro homogenní skupinu třídy (tedy kluci i holky dané třídy dohromady).

  • Za pěkného počasí bude tělocvik probíhat venku - nezapomeňte na vhodný oděv a obuv.

  • Odpolední vyučování (mimo Tv) proběhne beze změn.

  • Během vyučování jsou žáci povinni mít na ústech a nose chirurgickou roušku či respirátor.

 • Obědy pro všechny přihlášené budou vydávány klasicky při dodržení všech hygienických podmínek. V případě, že o oběd nebudete mít zájem, prosím, odhlaste jej.

 • Rozvrh pro distanční výuku bude od 10. 5. souhlasit s klasickým školním rozvrhem s částečnou redukcí hodin - sledujte sdílenou tabulku.

Děkujeme vám za dosavadní spolupráci i vaše pochopení, že některé informace se, ne našim přičiněním, mohou ještě změnit.

Vedení školy a pedagogický sbor II. stupně

Výsledky zápisu, informace pro rodiče.pdf

Výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021 / 2022

Vážení rodiče,

předkládáme vám výsledky zápisu žáků do 1. třídy ZŠ a MŠ Dambořice pro školní rok 2021 / 2022.

Můžete si také, pokud tak bylo vašemu dítěti doporučeno a jste takto rozhodnuti, stáhnout žádost o odklad školní docházky.

Žádost o odklad školní docházky.pdf

Informace k výuce od 12. dubna 2021

Vážení rodiče,

na základě informací MŠMT začne od pondělí 12. dubna 2021 prezenční rotační výuka žáků 1. stupně.

 • V týdnu od 12. do 16. dubna budou ve škole žáci 1. a 2. třídy.

 • V týdnu od 19. do 23. dubna žáci 3., 4. a 5. třídy.

 • Dále pak, pokud se nic nezmění, pravidelné opakování ve stejném režimu: týden výuka prezenční, týden distanční.

Žáci, kteří nastoupí do školy, budou vždy v pondělí a ve čtvrtek před výukou za přítomnosti pracovníků školy testováni antigenními testy. Po dohodě mohou test dítěti provést ve škole i rodiče.

Žák nebude testován ve škole neinvazivním antigenním testem, pokud je možné doložit negativní výsledek PCR testu (ne starší než 48 hodin) nebo se žák prokáže lékařským potvrzením či zprávou z laboratoře o prodělané nákaze COVID – 19 a neuplynulo více než 90 dní od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem.

V případě pozitivního testu bude dítě izolováno a vyčká příchodu rodiče (nebo rodič dá souhlas, aby dítě samo opustilo školu). Škola vystaví potvrzení, že test vyšel pozitivně a rodič kontaktuje lékaře dítěte.

Podmínkou účasti v prezenční výuce je antigenní testování ve škole a rouška po celou dobu výuky. Dítě nemůže být nuceno k účasti na testování a neúčast na testování není jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je však nemožnost prezenčního vzdělávání. Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání. V tomto případě bude žákovi zajištěna studijní podpora.

Na webu testovani.edu.cz byla zpřístupněna sekce Jak na to ve škole, kde naleznete informace k zajištění průběhu a organizace testování.

 • Podrobné informace k prezenční výuce dostanou rodiče a žáci od svých třídních učitelů.

 • Provoz školní družiny bude zajištěn.

 • Žáci 2. stupně pokračují v povinné distanční výuce podle rozvrhu.

 • Dochází ke změně doby výdeje obědů s sebou pro žáky na distanční výuce: od 11:15 do 11:45 hodin u bočního vchodu do školní kuchyně.

Děkujeme Vám za spolupráci a podporu.

Mgr. Drahomíra Beková, ředitelka školy.

Informace ředitelky školy k výuce ve školním roce 2020 – 2021

 1. Žáci budou 1. a 2. září 2020 poučeni o bezpečnosti, hygieně a postupu v případě výskytu příznaků nemoci.

 2. Používání hygienických přípravků a úklid je ve škole zajištěn podle metodického doporučení MŠMT. Zajišťuje paní školnice Gabriela Zvonařová.

 3. Obědy budou vydávány ve školní jídelně a keramické dílně, žáci se budou stravovat v oddělených skupinách podle tříd a harmonogramu.

 4. V případě podezření a výskytu nemoci postupujeme podle doporučení MŠMT. Pokud má žák příznaky nemoci, škola tuto skutečnost okamžitě oznámí zákonnému zástupci, který je povinen si dítě ze školy neprodleně odvést. Kontaktuje ošetřujícího lékaře dítěte, který rozhodne o dalším postupu.

 5. Škola bude poskytovat úplné nebo částečné distanční vzdělávání v případě vyhlášení mimořádných opatření, nebo z důvodu nařízení karantény. Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat. Se způsobem a manuálem distančního vzdělávání budou žáci i rodiče seznámeni. Pravidla budou zveřejněna také na webu školy. Základním informačním a výukovým zdrojem a prostorem je Škola Online a Google Classroom, tak jako ve 2. pololetí loňského školního roku.

 6. Škola může zapůjčit žákům PC k realizaci distanční výuky. Zajišťuje Mgr. Karel Malík.

 7. V případě nejasností, pochybností či dotazů kontaktujte třídního učitele či vedení školy.

V Dambořicích 31. 8. 2020 Mgr. Drahomíra Beková, ředitelka školy


Logo školy - holka s mašlí a kluk s kšiltovkou, pod nimi nápis ZŠ a MŠ Dambořice

NÁZEV ŠKOLY:

ZŘIZOVATEL:

IČO:

ADRESA:

TELEFON:

E-MAIL:

ID:

Základní škola a Mateřská škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace

Obec Dambořice

70995711

Farní 466, Dambořice 696 35

518 631 130

zsdamborice@seznam.cz

tkmmg9x

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Základní škola a Mateřská škola Dambořice

Základní škola Dambořice poskytuje základní vzdělání žákům 1. - 9. třídy, využití školní družiny pro žáky I. stupně a stravování ve školní jídelně. Žáci jsou vyučováni podle Školního vzdělávacího programu Máš na to.

Od 1. 7. 2019 je naší součástí i Mateřská škola Dambořice.


Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče,

vzhledem k pokračující mimořádné situaci proběhne zápis dětí do 1. třídy na školní rok 2021/2022 bez přítomnosti dětí, pouze doručením žádosti o přijetí a zápisového lístku vedení školy.

Podklady k zápisu (přihlášku, zápisový lístek a prohlášení) si vytiskněte a vyplňte. V případě, že nemáte možnost tisku formuláře, vyzvedněte si výtisk po telefonické domluvě ve škole, nebo z obálky umístěné u schránky na budově ZŠ. Podepsané žádosti spolu s kopií rodného listu dítěte a občanského průkazu (nebo výpisu z evidence obyvatel) k ověření trvalého pobytu doručíte do školy v termínu od 1. do 30. dubna 2021 jedním z následujících způsobů:

 1. Prostřednictvím datové schránky (datová schránka školy tkmmg9x).

 2. Elektronicky na e-mail zsdamborice@seznam.cz se zaručeným elektronickým podpisem.

 3. Poštou.

 4. Osobně vždy v pondělí ve dnech 12.,19. a 26. 4. v době od 12:00 do 14:00. Jinak po telefonické domluvě. Tel: 602 453 686, 725 431 037

(při osobní návštěvě nemusíte mít kopii rodného listu a občanského průkazu, údaje si ověříme z originálů, které Vám hned vrátíme)

Kopie RL a OP budou přílohou žádosti o přijetí (kromě osobní návštěvy), bude na nich souhlas zákonného zástupce s poskytnutím kopie RL a OP a jeho podpis. Po skončení správního řízení budou kopie těchto dokladů skartovány.

Veškeré dokumenty najdete v záložce - Rodiče

Odklad školní docházky

V případě zájmu o odklad školní docházky Vašeho dítěte nás kontaktujte telefonicky.

Tel: 725 431 037, 602 453 686

O přijetí Vašeho dítěte budete informováni e-mailem. Písemné rozhodnutí o přijetí bude vydáno pouze na vaši žádost.

Zapojení ZŠ a MŠ Dambořice do projektu EU - "Šablony II"

Plakát.pdf
Publicita_plakát.pdf

Škola je zapojena do programu MAP Kyjovské Slovácko v pohybu - www.vzdelavanivpohybu.cz

Družina


Dvě oddělení družiny. Ranní družina od 6:45, odpolední od 11:50 do 16:10.
Regály s vyobrazenými knihami školní knihovny.

Knihovna


Nebojte se číst a přijďte využít neustále se zvětšující knižní fond.Pro žáky je knihovna otevřena každý týden.